Tüketici Yasası

4822 SAYILI KANUNLA DEGİŞİK 4077SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygunolarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu,aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerdenkorunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucugirişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllüörgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Kanun, birinci maddede belirtilenamaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birinioluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar. 

Tanımlar Madde 3 - Bu Kanunun uygulamasında; 

a)Bakanlık: Sanayive Ticaret Bakanlığını, 
b)Bakan: Sanayi ve TicaretBakanını, 
c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatilamaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlananyazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, 
d)Hizmet: Birücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlüfaaliyeti, e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veyamesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzelkişiyi, 
f) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veyamesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzelkişileri, 
g)Sağlayıcı: Kamutüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamındatüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
h)Tüketici işlemi: Malveya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan hertürlü hukuki işlemi, 
ı)İmalatçı-Üretici: Kamutüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleriya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ilemal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyaraksatışa sunanları, 
j)İthalatçı: Kamutüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veyahizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarınıyurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi, 
k)Kredi veren: Mevzuatlarıgereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finanskuruluşu ve finansman şirketlerini, 
l)Reklam veren: Ürettiğiya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veyaimajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya damal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başkayollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi, 
m)Reklamcı: Ticarireklam ve ilânları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan vereklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçekya da tüzel kişiyi, 
n)Mecra kuruluşu: Ticarireklam veya ilânı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlüaracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi, 
o)Teknik düzenleme: Birürünün ve hizmetin, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri,işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama,işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirilmesi işlemleri hususlarındanbiri veya birkaçını belirten ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetedeyayımlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulmasızorunlu olan her türlü düzenlemeyi, 
p)Tüketici örgütleri: Tüketicininkorunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını, ifadeeder. 

İKİNCİ KISIM


Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması

Ayıplı mal Madde 4- Ambalajında, etiketinde, tanıtma vekullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcıtarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespitedilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veyakullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydalarıazaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içerenmallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. 

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibarenotuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda,bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyledeğiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım istemehaklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerinegetirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikteayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veyakullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticidentazminat isteme hakkına da sahiptir. 

İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente,ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldanve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilensorumludur. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimsesorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplıolduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 

Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar,ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldansorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimitarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatilamaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlüzararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Butalepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yılsonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağırkusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz. 

Ayıplı malın neden olduğu zararlardansorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınanmallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 
Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya daambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıklaokuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiketkonulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibibir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekildetahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplıolduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerindegösterilir. 

Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdüretiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin TeknikMevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlütüketici işleminde de uygulanır.

AyıplıHizmet Madde 4/A- Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilânlarında veyastandardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliğietkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değeriniveya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi,hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabuledilir. 

Tüketici, hizmetin ifa edildiği tarihten itibarenotuz gün içerisinde bu ayıbı sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici budurumda, sözleşmeden dönme, hizmetin yeniden görülmesi veya ayıp oranında bedelindirimi haklarına sahiptir. Tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesi, durumungereği olarak haklı görülemiyorsa, bedelden indirim ile yetinilir. Tüketici, buseçimlik haklarından biri ile birlikte 4 üncü maddede belirtilen şartlarçerçevesinde tazminat da isteyebilir. Sağlayıcı, tüketicinin seçtiği bu talebiyerine getirmekle yükümlüdür. 

Sağlayıcı, bayi, acente ve 10 uncu maddeninbeşinci fıkrasına göre kredi veren, ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin nedenolduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlikhaklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Sunulan hizmetin ayıplı olduğununbilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 

Daha uzun bir süre için garanti verilmemişise, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile ayıplı hizmetten dolayı yapılacaktalepler hizmetin ifasından itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ayıplıhizmetin neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üçyıllık zamanaşımına tabidir. Ancak, sunulan hizmetin ayıbı, tüketicidensağlayıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresindenyararlanılamaz. 

Ayıplı hizmetin neden olduğu zararlardansorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek edinilenhizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 
Bu hükümler, hizmet sağlamaya ilişkin hertürlü tüketici işleminde de uygulanır. 

SatıştanKaçınma Madde5- Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" ibaresibulunmayan bir malın; ticari bir kuruluşun vitrininde, rafında veya açıkçagörülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi halinde satıcı bu mallarınsatışından kaçınamaz.

Hizmet sağlamada da haklı bir sebep olmaksızınkaçınılamaz. 

Aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa,satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafındanbelirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veyahizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz. 

Diğer mal satışı ve hizmet sağlamasözleşmelerinde de bu hüküm uygulanır. 

Sözleşmelerdekihaksız şartlar Madde6- Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olaraksözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyiniyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olansözleşme koşulları haksız şarttır. 

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu hertürlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. 

Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsave özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etkiedememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. 

Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden,standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirliunsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmeninkalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. 

Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartınmünferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 

6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/Amaddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en azoniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ve sözleşmede bulunması gerekenşartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleşmeningeçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya sağlayıcı tarafından derhalgiderilir. 

Bakanlık standart sözleşmelerde yer alanhaksız şartların tespit edilmesine ve bunların sözleşme metnindençıkartılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler. 

Taksitlesatış Madde 6/A-Taksitle satış, satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği ve malın veyahizmetin sözleşmenin düzenlendiği anda teslim veya ifa edildiği satım türüdür. 
Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekildeyapılması zorunludur. Sözleşmede bulunması gereken asgari koşullar aşağıdagösterilmiştir: 

a) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcınınisim, unvan, açık adresleri ve varsa erişim bilgileri, 

b) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarakvergiler dahil peşin satış fiyatı, 

c) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek TürkLirası olarak toplam satış fiyatı, 

d) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllıkoran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzeregecikme faizi oranı, 

e) Peşinat tutarı, 

f) Ödeme planı, 

g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukukisonuçları. 

Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerinsözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin birnüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. Sözleşmeden ayrı olarak kıymetlievrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet, her bir taksit ödemesi içinayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde,kambiyo senedi geçersizdir. 

Taksitle satışlarda; tüketici, borçlandığıtoplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda, birtaksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesindebulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faizindirimini yapmakla yükümlüdür. 

Satıcı veya sağlayıcı, taksitlerden birininveya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etmehakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak satıcının veya sağlayıcının bütünedimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en aziki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satışbedelinin en az onda biri olması halinde kullanılabilir. Ancak satıcının veyasağlayıcının bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererekmuacceliyet uyarısında bulunması gerekir. 
Sözleşme şartları tüketici aleyhine hiçbirşekilde değiştirilemez. 

Devretatil Madde 6/B- Devretatil sözleşmeleri, en az üç yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıliçinde, belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönemiçin bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının devri ya dadevri taahhüdünü içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, yazılısözleşme ya da sözleşmeler grubudur. 
Devre tatil sözleşmelerine ilişkin usul veesasları Bakanlık belirler. 

Pakettur Madde 6/C- Pakettur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğerturistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatlasatılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten uzun birsüreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciyeverilmesi zorunlu, önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmelerdir. 

Paket tur sözleşmelerine ilişkin usul veesasları Bakanlık belirler. 

Kampanyalısatış Madde 7-Kampanyalı satış, gazete, radyo, televizyon ilânı ve benzeri yollarlatüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi vemalın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılansatımdır. 

Kampanyalı satışlar Bakanlığın izni ileyapılır. Bakanlık hangi tür satışların izne tabi olacağını, ön ödeme, taksitmiktarı, teslim süresi, üretici firma garantisi, yatırılacak teminat ile kampanyalısatışlarda uyulması gereken usul ve esasları tespit eder. 

İlan ve taahhüt edilen mal veya hizmetinteslimatının veya ifasının hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda, satıcı,sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ve 10 uncu maddeninbeşinci fıkrasına göre kredi veren müteselsilen sorumludur. 

Tüketici kampanyadan ayrılmaya karar verdiktensonra kampanyayı düzenleyen, mal veya hizmetin tüketiciye teslim tarihinigeçmemek şartıyla tüketicinin o ana kadar ödediği tüm bedeli ödemekleyükümlüdür. 

Kampanyayı düzenleyen, kampanyalı satışlardadüzenlenecek yazılı sözleşmede, 6/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilenbilgilere ek olarak "kampanya bitiş tarihi" ve "mal veyahizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve şekli"ne ilişkin bilgileride içeren sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır. 

Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, ön ödemetutarı, mal veya hizmetin satış bedelinin yüzde kırkından fazla olamaz.

Kampanyalı satışlarda malın teslim ya dahizmetin ifa süresi on iki ayı aşamaz. Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallariçin bu süre otuz aydır. 

Tüketicinin ödemeye ilişkin tüm edimleriniyerine getirmesi durumunda, malın teslimi ya da hizmetin ifası, ödemeninbitimini takiben en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır. 

Kampanyalı taksitle satışlarda 6/A maddesihükümleri de uygulanır. 

KapıdanSatış Madde 8- Kapıdansatış; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır. 

Bakanlık, kapıdan satış yapacaklardaaranılacak nitelikleri, bu Kanuna tabi olan ve olmayan kapıdan satışları vekapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirler. 
Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığıtarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçegöstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir.Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibarenbaşlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu malveya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasınıveya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı, caymabildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı gerialmakla yükümlüdür. 

Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiylemeydana gelen değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir. 

Taksitle yapılan kapıdan satışlarda 6/Amaddesi, kampanyalı kapıdan satışlarda 7 nci madde hükümleri ayrıca uygulanır. 

Kapıdansatışlarda satıcının ve sağlayıcının yükümlülüğü Madde 9- Kapıdan satış sözleşmelerinde, sözleşmedebulunması gereken diğer unsurlara ilave olarak mal veya hizmetin nitelik veniceliğine ilişkin açıklayıcı bilgiler, cayma bildiriminin yapılacağı açıkadres ve en az on altı punto ve koyu siyah harflerle yazılmış aşağıdaki ibare yeralmak zorundadır: 

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluküstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmeninimzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddedereksözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildirimininsatıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhütederiz. 

Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılıbulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı veyasağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasındaakdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. 

Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş birsözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veyasağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedigünlük süre ile bağlı değildir.

MesafeliSözleşmeler Madde9/A- Mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veyadiğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıyagelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradanteslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir. 

Mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce,ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciyeverilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyitetmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyidişlemi, yine elektronik ortamda yapılır. 

Satıcı ve sağlayıcı, tüketicinin siparişi kendisineulaştığı andan itibaren otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre,tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on günuzatılabilir. 

Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamdatüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya sunulan hizmetlerinteslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür. 
Cayma hakkı süresince sözleşmeye konu olan malveya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasınınveya borç altına sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyeceğine ilişkinhükümler dışında kapıdan satışlara ilişkin hükümler mesafeli sözleşmelere deuygulanır. 

Satıcı veya sağlayıcı cayma bildirimininkendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli,kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan hertürlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almaklayükümlüdür. 

TüketiciKredisi Madde10- Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla krediverenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılıolarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesizorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları,sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez. 

Sözleşmede; 

a) Tüketici kredisi tutarı, 

b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplamborç tutarı, 

c) Faizin hesaplandığı yıllık oran, 

d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon vediğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı, 

e) İstenecek teminatlar, 

f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasınıgeçmemek üzere gecikme faizi oranı, 

g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukukisonuçları, 

h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasınailişkin şartlar, 

ı) Kredinin yabancı para birimi cinsindenkullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kreditutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkinşartlar, 
yer alır. 

Kredi veren, taksitlerden birinin veyabirkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkınısaklı tutmuşsa, bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olmasıdurumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüdedüşmesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesiiçin en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, krediveren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez. 

Tüketici, kredi verene borçlandığı toplammiktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya dabirden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da kredi veren,ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.Bakanlık ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indiriminin ne orandayapılacağının usul ve esaslarını belirler. 

Kredi verenin, tüketici kredisini, belirlimarka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veyasağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda satılanmalın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi halindekredi veren tüketiciye karşı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilensorumlu olur. 

Kredi verenin ödemeleri bir kıymetli evrakabağlaması ya da krediyi kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altınaalması yasaktır. Bu yasağa rağmen tüketiciden bir kıymetli evrak alınacakolursa, tüketici bu kıymetli evrakı kredi verenden geri istemek hakkına sahiptir.Ayrıca, kredi veren kıymetli evrakın ciro edilmesi sebebiyle tüketicininuğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. 

KrediKartları Madde10/A- Kredi kartı ile mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veyakredi kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan krediler de 10 uncu maddehükümlerine tabidir. Ancak, bu tür krediler hakkında 10 uncu maddenin ikincifıkrasının (a), (b), (h) ve (ı) bentleri ile dördüncü fıkra hükmü uygulanmaz. 

Kredi veren tarafından tüketiciye gönderilendönemsel hesap özetleri, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (d) bendindeöngörülen ödeme planı hükmündedir. Dönemsel hesap özetinde yer alan asgariödeme tutarının vadesinde ödenmemesi halinde; tüketici, 10 uncu maddenin (f)bendinde yer alan gecikme faizi dışında herhangi bir isim altında yükümlülükaltına sokulamaz. 

Kredi veren faiz artırımını otuz gün öncedentüketiciye bildirmek zorundadır. Kredi veren tarafından artırılan faiz oranıgeriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici bildirim tarihinden itibaren en geçaltmış gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği takdirde faizartışından etkilenmez. 

Mal veya hizmetin kredi kartı ile satınalındığı durumlarda, satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden komisyon veya benzeribir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemez. 

SüreliYayınlar Madde11- Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursaolsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreliyayın dışında ikinci bir ürün ve/veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiğidurumlarda; kitap, dergi, ansiklopedi, afiş, bayrak, poster, sözlü veyagörüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarınaaykırı olmayan kültürel ürünler dışında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü vedağıtımı yapılamaz. Bu amaçla kampanya düzenlenmesi halinde, kampanya süresialtmış günü geçemez. Kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümününtüketici tarafından karşılanması istenemez. 

Süreli yayın kuruluşu, kampanyaya ait reklamve ilânlarında, kampanya konusu mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim veifa tarihlerine ilişkin programını ilân etmek ve kampanya konusu mal veyahizmetin teslim ve ifasını, kampanyanın bitiminden itibaren otuz gün içindeyerine getirmek zorundadır. 

Kampanya süresince, süreli yayının satışfiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yolaçtığı maliyet artışı nedeniyle artırılamaz. Kampanya konusu mal veya hizmettaahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamayacağı gibi, bu mal veya hizmetinayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir kampanya konusu halinegetirilemez. Bu Kanunun uygulamasında, ikinci ürün olarak verilmesi taahhütedilen her bir mal veya hizmete ilişkin işlemler bağımsız bir kampanya olarakkabul edilir. 

Süreli yayın kuruluşları tarafındandüzenlenmeyen, ancak süreli yayınla doğrudan veya dolaylı irtibatlandırılankampanyalar da bu hükümlere tabidir. 

AbonelikSözleşmeleri Madde11/A- Her türlü abonelik sözleşmelerine taraf olan tüketiciler, isteklerinisatıcıya yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı sonverebilirler. 

Satıcı tüketicinin aboneliğe son vermeisteğini, yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedigün içinde yerine getirmekle yükümlüdür. 

Süreli yayın aboneliğine son verme isteği ise;yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren günlük yayınlarda onbeşgün, haftalık yayınlarda bir ay, aylık yayınlarda üç ay sonra yürürlüğe girer.Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakibenyürürlüğe konulur. 

Satıcı, abone ücretinin geri kalan kısmınıhiçbir kesinti yapmaksızın onbeş gün içinde iade etmekle yükümlüdür. 

Fiyatetiketi Madde12- Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarınınüzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o malla ilgili tüm vergilerdahil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması,etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listeleringörülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. 
Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösterenlisteler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır. 

Etiket, fiyat ve tarife listelerindebelirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehineolan fiyat üzerinden satış yapılır. 

Fiyatı; Bakanlar Kurulu, kamu kurum vekuruluşları veya kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları tarafındanbelirlenen mal veya hizmetlerin, belirlenen bu fiyatın üzerinde bir fiyatlasatışa sunulması yasaktır. 

Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin şeklini,içeriğini, usul ve esaslarını bir yönetmelikle düzenler. Bakanlık vebelediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleriyürütmekle ayrı ayrı görevlidirler. 

Garantibelgesi Madde13- İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi mallarıiçin Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkinfaturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerektüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garantisüresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. Ancak,özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçübirimi ile belirlenebilir. 

Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların,garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücrettalep etmeksizin tamir ile yükümlüdür. 

Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garantisüresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilikarz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirininmümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğerseçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin butalebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üreticive ithalatçı müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alanhususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümlerikapsamı dışındadır. 

Bakanlık, hangi sanayi mallarının garantibelgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiriiçin gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alaraktespit ve ilânla görevlidir. 

Tanıtmave kullanma kılavuzu Madde14- Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım,bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararasısembol ve işaretleri kapsayan etiketle satılması zorunludur. 

Bakanlık, sanayi mallarından hangilerinintanıtma ve kullanım kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda bulunduğunu vebunlarda bulunması gereken asgari unsurları Türk Standartları Enstitüsününgörüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir. 
Satışsonrası hizmetler Madde15- İmalatçı veya ithalatçılar, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettiklerisanayi malları için o malın Bakanlıkça tespit ve ilân edilen kullanım ömrüsüresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiylebakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundadırlar. 

İmalatçı veya ithalatçıların bulundurmalarıgereken yedek parça stok miktarı Bakanlıkça belirlenir. 

İthalatçının herhangi bir şekilde ticarifaaliyetinin sona ermesi halinde, kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini,o malın yeni ithalatçısı sunmak zorundadır.

Bakanlık, hangi mallar için servisistasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis istasyonlarının kuruluş veişleyişine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alaraktespit ve ilânla görevlidir. 

Garanti belgesiyle satılmak zorunda olan birsanayi malının garanti süresi sonrasında arızalanması durumunda, o malınBakanlıkça belirlenen azami tamir süresi içerisinde onarımı zorunludur. 

Ticarireklam ve ilanlar Madde16- Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere,genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmalarıesastır. 
Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onuntecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve malgüvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici,

Whatsapp Destek Hattı x İletişime geçmek için hemen tıklayınız Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.